Strecha kostola Krakovany 84

Rekonštrukcia strechy kostola - Krakovany