Strecha kostola Krakovany 80

Rekonštrukcia strechy kostola - Krakovany