Strecha kostola Krakovany 55

Rekonštrukcia strechy kostola - Krakovany