Strecha kostola Krakovany 22

Rekonštrukcia strechy kostola - Krakovany