KOSTOL POPRAD 094

Nová strecha na greckokatolíckom kostole - Poprad

Nová strecha na greckokatolíckom kostole – Poprad