KOSTOL POPRAD 073

Nová strecha na greckokatolíckom kostole - Poprad

Nová strecha na greckokatolíckom kostole – Poprad