Strecha kostola Krakovany 74

Rekonštrukcia strechy kostola - Krakovany