Strecha kostola Krakovany 16

Rekonštrukcia strechy kostola - Krakovany