KOSTOL POPRAD 021

Nová strecha na greckokatolíckom kostole - Poprad

Nová strecha na greckokatolíckom kostole – Poprad