Strecha kostola Krakovany 88

Rekonštrukcia strechy kostola - Krakovany