Strecha kostola Krakovany 70

Rekonštrukcia strechy kostola - Krakovany